Om oss

BAKGRUND & PROCESS

Det här arbetar vi med: 

31 januari 2020 beslutade regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland att bevilja ekonomiskt stöd till den fortsatta utvecklingen av Fengersfors bruk. Under en projekttid på tre år ska Not Quite växla upp arbetsinsatsen med att förverkliga visionen för Fengersfors bruk.  Projektet delades in i fem arbetsområden, som vart och ett utvecklas längs vägen. De fem delprojekt som sedan utvecklats vidare är:


1. Hållbar affärsplan

En affärsmodell för ett framtida ägarskap, juridik, investeringsplan, lånekalkyl etc. Under hösten 2019 tog det europeiska forskningsnätverket CLIC kontakt med den projektgrupp som arbetat med Not Quite och bruket. CLIC arbetar med cirkulär ekonomi kopplat till miljöer med kulturhistoriska värden. I samarbete med dem tas nu en affärsplan fram för den framtida utvecklingen på Fengersfors bruk.


2. Kreativ crowdfunding
 Genom bred samverkan och kreativa metoder samla det startkapital för att kunna förverkliga fastighetsköpet. För att köpet ska bli möjligt behövs i storleksordningen minst 1-2 miljoner kronor i kontantinsats. Målet är att få in åtminstone en del av de pengarna genom en konstnärligt gestaltad crowdfundingprocess, som också skapar synlighet, engagemang och delaktighet.

Den 23 maj lanserades kampanjen BIT FÖR BIT, där ett interaktivt pussel med tusentals bitar bjuder in privatpersoner och företag att bli sponsorer för processen.  


 3. Not Quite Toxic - rening av markföroreningar med hjälp av växter

En genomförd miljöundersökning visar att det finns rester av tungmetaller i marken på bruksområdet. Analysen visar på måttliga halter som inte innebär några omedelbara hälsorisker, men i samband med ett ägarskifte kan det komma att ställas krav på sanering. Idén fanns tidigt om att denna utmaning skulle kunna vara en möjlighet att pröva så kallad fytosanering, markrening med hjälp av växter, på Fengersfors bruk. Metoden bygger på att växter drar ut tungmetaller och andra föroreningar ur marken, och ger en reningsprocess som både är mer skonsam mot platsen och kan ge konstnärliga mervärden. 


Denna idé utvecklades till ett samarbete med forskningsinstituet RISE, arkitektkontoret Warm in the Winter och Sustainable Urban Futures. En gemensam ansökan till Formas  ledde vidare till projektet Healing Heritage, som startade vinter 2020/21. Läs mer om det arbetet HÄR.


 4. Not Quite Real – där nästan flygfärdiga idéer blir verklighet

Växtplats för materialbaserad innovation och ruralt entreprenörskap. Utveckling av innovationsarena i samarbete med Mötesplats Steneby. Utveckling av arena för idéutveckling och entreprenörskap med koppling till mathantverk. På Fengersfors bruk finns en idealisk plats att erbjuda som testarena för nästan flygfärdiga idéer. Idag finns två huvudsakliga inriktningar på den produktion som sker på bruket: Hantverk/ design/ formgivning /tillverkning/ slöjd – här samlat till begreppet ”materialbaserad konst”, samt livsmedelsproduktion och -förädling. Tanken är att låta dessa två spår växa parallellt till två ”arenor”. Bruket har potential att bli en plats där fler får möjlighet att pröva sina idéer mot verkligheten, med tillgång till verkstäder, utrustning och kanske framförallt ett professionellt nätverk och intressant sammanhang.
1 maj startade förstudien ” Innovationskraft på landsbygden – Innovationsplattform Dalsland” där Not Quite tillsammans med Mötesplats Steneby och forskningsinstitutet RISE tittar på hur innovationskraften på landsbygd kan stärkas. 


5. Generalplan för byggnader och fastighet

Strategisk fastighetsplan som tar ett helhetsgrepp kring arkitektur, användning, kulturarv, teknisk status och fastighetsekonomi. Under 2020 påbörjas en fördjupad analys och strategi för utveckling av hela fastigheten att inledas. Detta arbete ska ligga till grund för den affärsmodell som samtidigt arbetas fram. Strategiskt arbete med fastigheten i sig har också bärighet på den långsiktiga ekonomiska hållbarheten. Avsikten är att hitta en affärsmodell där fastigheten kan användas på ett sätt som på sikt gör den självbärande ekonomiskt och kan användas som kapital för fortsatta investeringar. Det finns stora fysiska behov av upprustning av befintliga byggnader men också stora möjligheter till innovation och utveckling


Samarbeten och nätverk