Healing Heritage

ATT LÄKA FÖRORENADE LANDSKAP

Healing Heritage 

Syftet med projektet är att utveckla innovativa metoder för att läka förorenad kulturhistorisk miljö och samtidigt skapa nya typer av publika rum. Projektplats är Fengersfors bruk – ett av många exempel på fd bruksmiljö i glesbygd som idag blivit en attraktiv miljö för konst- och besöksverksamhet. Men i spåren av tidigare papperstillverkning på platsen, finns också föroreningar i mark och intilliggande vattendrag.

Ambitionen med detta projekt är att tillämpa en nytänkande metod för markrening med hjälp av växter (fytosanering) kombinerad med konstnärlig gestaltning. Resultat ska ingå i en publik miljö på landsbygd där industrihistorien berättas i nya former.


Projektägare är konstnärskollektivet Not Quite, som sedan 2020 är inkubator för processen ”Den nya bruksorten” som delfinansieras av Västra Götalandsregionen. Bakgrunden till processen är att bruket annonserats ut till försäljning. Nu sker ett aktivt arbete för att i bred samverkan överta fastigheten och fortsätta utveckla den som
levande kulturmiljö öppen för besökare. Platsen är ett exempel på hur KKN-företagande på landsbygd haft stor betydelse för framtidstro och befolkningsmängd på orten. Inom denna process uppenbarades föroreningar från tidigare industriverksamhet. Då dagens lagstiftning innebär att ett ägarskifte också kan utlösa krav på sanering är detta nu en av processens största utmaningar. Det är en situation som återkommer - markföroreningar till följd av tidigare markanvändning är idag ett utvecklingshinder på många platser, särskilt i glesbygd. De metoder som
oftast används idag är i sig miljöstörande och resurskrävande. Rening med växter är däremot en skonsam metod som utförs på plats. Rent tekniskt är metoden väl beprövad, men exemplen är få på genomförande i praktiken.


Avsikten med detta projekt är att tillämpa metoden och genom forskning undersöka dess potential som integrerad del i en gestaltad helhet. Rätt utförd skulle växtrening också kunna ge nya upplevelsevärden till en plats, genom att använda växter och landskapsgestaltning som del i utformande av en offentlig miljö.


Projektet kommer också att beforska den tvärsektoriella process för samverkan som krävs för att kombinera reningsmetoden med konstnärlig gestaltning. Projektgruppen rymmer både forskare med spetskompetens inom växtteknologi, mark- och miljövetenskap, tvärsektoriell samverkan, en lokalt verksam konstnär samt arkitekter
och planerare. Tillsammans bildas ett tvärvetenskapligt team med den samlade kompetens som krävs för att kunna möta de tekniska krav som ställs på rening av förorenad miljö, och den konstnärliga närvaro som krävs för att forma en upplevelse med egen verkshöjd.


Projektet ska resultera i en serie gemensamt utformade ”prototyper” på plats, där naturvetenskap och konst samexisterar. Prototyperna ska göras så att de enkelt kan upprepas och tillämpas på andra platser, och anpassas i skala och omfång beroende på kontext. Tillsammans ska de olika prototyperna forma ett stråk öppet för
besökare.